Inloggen x 

Waarom u voor Fishfun Belgium kiest

Als u denkt aan voerboten en dieptemeters denkt u waarschijnlijk spontaan aan Fishfun Belgium.

Door het jarenlang bouwen van rc vliegtuigen, drones en helikopters hebben wij een zeer grote kennis van de techniek en elektronica rondom modelbouw. Voerboten zijn hier dus ook een deel van.

 

Wat heeft Fishfun Belgium u te bieden?

  • Verkoop van nieuwe boten

  • Verkoop van tweedehands boten

  • Verkoop van dieptemeters/fishfinders

  • Inbouwen van dieptemeters/fishfinders

  • Upgraden van voerboten

  • Herstellen van voerboten                       

Waterkaarten maken

In onderstaand filmpje zie je hoe makkelijk het is om met onze vexilar een waterkaart te maken.

 

 

Cookiebeleid

Fishfun Belgium maakt op de website fishfun-belgium.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Functionele en niet-functionele cookies
Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren.

Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard.
Hoe wij cookies gebruiken
We gebruiken cookies om onze service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de functionaliteit van de website, andere dienen om de werking en jouw gebruikservaring te verbeteren.

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om:

    te onthouden wat er in je winkelmandje zit;
    te onthouden in welke fase van je bestelling je zit;
    je logingegevens te onthouden;
    je verbinding met de website te beveiligen;

Niet-functionele cookies

Analytische cookies (Omniture Sitecatalyst, Crazy Egg, KISSmetrics) worden gebruikt om:

    de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die je bezoekt te verminderen. Deze data worden anoniem verzameld.
    de gebruikservaring te verbeteren.

Social Media Cookies (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest) worden gebruikt om:

    je de mogelijkheid te geven dingen te delen en 'leuk te vinden' ('Like').

Bijwerken cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in het cookie- en privacybeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookie- en privacybeleid.

Oktober 2015

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Algemene leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt Fishfun Belgium , gevestigd te Hoeselt, aangeduid als Fishfun en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Fishfun.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Fishfun aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Fishfun heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Fishfun zijn geen offerte.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling bij Fishfun op haalbaarheid is beoordeeld. Fishfun heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.


4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Fishfun gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Fishfun en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.


5. Prijzen

5.1. De zaken van Fishfun worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Fishfun. De diensten van Fishfun worden verricht tegen de prijs die Fishfun na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.


6. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Fishfun de wijze van verzending. In geval Fishfun de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Fishfun. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Fishfun op te geven opslagplaats, heeft Fishfun het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Fishfun toekomende rechten.


7. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Fishfun.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Fishfun na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Fishfun een termijn van minimaal 21 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Fishfun. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Fishfun of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.


8. Zichtzendingen

8.1. De door Fishfun afgeleverde artikelen worden voor verzending alsnog getest op functioneren dat hierbij verpakkingen geopend moeten worden spreekt vanzelf.

8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Fishfun op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Fishfun deze zaken aan de afnemer afleverde.


9. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Fishfun een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Fishfun verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.


10. Garanties & Voorwaarden

Fishfun staat volledig achter haar product en garandeert u als trotse nieuwe bezitter van een voerboot dat zijn producten vrij zijn van gebreken. 

De garantie op de voerboten geldt voor een termijn van:

5 jaar na levering op eventuele fabricage fouten van de ABS romp

2 jaar na levering op alle elektronica waaronder de elektronica en draaiende onderdelen.

De meegeleverde factuur geldt als garantiebewijs indien hierop als voldaan is getekend voor contante betaling en/of bankoverschrijving. Er bestaan nimmer rechten op garantie indien de koper aan Fishfun nog enige betaling verschuldigd is.

De garantie vervalt wanneer er een gebrek is ontstaan:

a) als gevolg van ondeskundig gebruik.

b) indien de boot zonder schriftelijke toestemming van Fishfun door de consument eigenhandig geopend is geweest.

c) indien er zonder schriftelijke toestemming van Fishfun constructiewijzigingen en/of veranderingen aan de boot zijn verricht.

Fishfun is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor gevolgschade(s).

Bij reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen worden alleen materiaalkosten in rekening gebracht. N.B. voor accu’s geldt alleen de fabrieksgarantie van een termijn van 3 maanden.

Op gratis aangeboden artikelen is geen enkele garantie van toepassing.


Custom made: Voerboten die naar wens van de klant speciaal worden afgebouwd kunnen niet zonder kosten geannuleerd worden. Is hierop inmiddels 10% aanbetaling voldaan blijft deze vergoeding eigendom van Fishfun.

Privacybeleid

Privacybeleid Fishfun Belgium
Versie 1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9-9-2015.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fishfun Belgium. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fishfun Belgium niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Fishfun Belgium respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fishfun Belgium of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fishfun Belgium of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fishfun Belgium of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Fishfun Belgium
Tongersesteenweg 89
3730 Hoeselt

+32 (0) 496479799
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Fishfun is al 10 jaar in België en nederland een begrip. Door hun kwalitatief hoogstaande en vernieuwende producten hebben we ons geschaard bij de top van de voerboot bouwers.

Wij streven ernaar om u een zo betrouwbaar mogelijke voerboot en/of fishfinder te leveren waar u jarenlang probleemloos plezier aan kunt beleven. Mocht er toch eens iets stuk gaan kunt u langskomen op afspraak en in 95% van de gevallen kunnen wij de herstelling uitvoeren terwijl u wacht.

U kan onze producten bestellen in onze webshop, maar u mag na afspraak ook langskomen in onze werkplaats. Deze is gelegen in de Roesbrugge (Poperinge). Indien u vragen heeft aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

Vriendelijke groeten

 

 

Sam Devos 

Fishfun Belgium

Verzending

Levertijd
Wij streven ernaar uw producten zo snel mogelijk te leveren. Wanneer u op werkdagen vóór 16.00 uur heeft besteld en (voor ons zichtbaar) heeft betaald, dan wordt uw bestelling dezelfde dag nog verstuurd. Betalingen via Bancontact / Mr Cash, worden direct verstuurd. Wanneer u er voor kiest om het geld zelf vooraf over te boeken, dan wordt uw bestelling verstuurd zodra wij de betaling op onze rekening hebben ontvangen. In veel gevallen zal dit een dag later zijn. Houdt u er ook graag rekening mee dat BPost soms een dag later levert. Binnen 48 uur (met uitzondering van het weekend) mag u de levering binnen België verwachten.

Indien een bestelling of een deel van de bestelling niet op voorraad is ontvangt u hierover een e-mail.

Verzendkosten
De verzendkosten worden automatisch berekend a.d.v. het gewicht van uw bestelling. Wij hanteren de standaard verzendtarieven van BPost.

Fishfun Belgium behandelt uw bestelling met de grootste zorg. Helaas kan er onderweg wel eens iets mis gaan. Mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan, neemt u dan graag contact met ons op.

Beginnen

Het is gemakkelijk om te beginnen met het maken van uw website. Als u al iets van de basisprincipes weet kan dat helpen.

Wat is een contentbeheersysteem?

Een contentbeheersysteem is software die u in staat stelt eenvoudig webpagina's aan te maken en te beheren, door het aanmaken van de inhoud te scheiden van het mechanisme dat nodig is om het op het web te tonen.

Bij deze site wordt de inhoud opgeslagen in een database. Hoe het eruit ziet wordt bepaald door een template. De Joomla! software brengt het template en de inhoud bij elkaar om zo een webpagina te maken.

Website and beheergedeelte

Uw website heeft in feite twee afzonderlijke delen. De website (ook wel voorkant genoemd) is wat de bezoekers van uw site zullen zien. Het beheergedeelte (ook wel achterkant genoemd) wordt alleen gebruikt door de personen die uw site beheren. U kunt het beheergedeelte bereiken door op de link "Websitebeheer" te klikken in het "Gebruikersmenu" (zichtbaar nadat u bent ingelogd) of door het toevoegen van /administrator aan het eind van uw domeinnaam..

Inloggen in het beheergedeelte gebeurt met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is aangemaakt tijdens de installatie van Joomla.

Inloggen

Gebruik voor het inloggen op de voorkant van uw website het inlogformulier. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn aangemaakt tijdens het installatieproces. Eenmaal ingelogd kunt u artikelen aanmaken en aanpassen.

Bij het beheren van uw website kunt u artikelen aanmaken die alleen ingelogde gebruikers kunnen zien.

Maken van een artikel

Eenmaal ingelogd op de voorkant van de website ziet u in deze voorbeelddata een nieuw menu, het gebruikersmenu. Klik, om een nieuw artikel aan te maken, op "Maak een artikel" in dat menu.

Het formulier "nieuw artikel" heeft veel mogelijkheden, maar het invullen van een titel en iets in het tekstvak volstaat al. Om het gemakkelijk terug te vinden zet u de status op gepubliceerd.

Een bestaand artikel kan worden aangepast door op het wijzig icoon te klikken (deze wordt alleen weergegeven voor gebruikers die de juiste rechten hebben om een artikel te kunnen bewerken).

Template en modules

De uitstraling van de website wordt bepaald door de template. U kunt de websitenaam, de achtergrondkleur en nog veel meer aanpassen door de opties van de template naar eigen inzicht in te stellen. Dit kunt u doen door in het beheergedeelte naar de templatestijlen te gaan en te klikken op het standaard template (Protostar). De meeste wijzigingen kunnen gemaakt worden op het tabblad opties.

De blokken rond de hoofdcontent van de website worden modules genoemd. U kunt de afbeelding bovenaan de pagina wijzigen door de afbeeldingsmodule te bewerken in modulebeheer.

Leer meer

Er kan veel meer geleerd worden hoe Joomla! te gebruiken om de website die u voor ogen staat te bouwen. U kunt veel meer leren op de Joomla! documentatie site en op de Joomla! forums.

Account

Contact

Fishfun Belgium
+32 (0) 473223963

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veilig betalen